BENDRA INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta informuoti apie UAB “Ortomedas“, juridinio asmens kodas 300131508, veiklos vykdymo adresas K.Ladygos g. 1-123, Vilnius, Lietuva (toliau – Klinika), vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Klinika asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis Klinikos teikiamomis paslaugomis, svetaine ar kitaip bendraujant su Klinika.

Klinika rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Klinikai savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Klinika renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Klinikos interneto svetainėje, Klinikos socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jomis;
 • lankotės Klinikoje ir gaunate Klinikos teikiamas gydymo paslaugas;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Klinika;
 • teikiate Klinikai savo prekes ar paslaugas;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Klinika kaip lankytojas, interesantas, pacientas, klientas,tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Klinika atlygintinų paslaugų santykių.

Klinika tvarko asmens duomenis odontologinio, ortodontinio gydymo, konsultacijų teikimo tikslais.

Už Klinikos duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Klinikoje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 Janina Stoma
 Adresas: K.Ladygos g. 1-123, Vilnius; arba
 El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 Telefonas: +370 614 36878.


KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS KLINIKA TVARKO

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (pacientas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Klinika bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Klinika gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti ir tvarkyti, kategorijas:

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys
Asmens tapatybės nustatymo duomenys

Interesantai, pacientai: vardas, pavardė

Tiekėjai, partneriai: įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys El. pašto adresas, telefono numeris
Duomenys apie Jūsų sveikatą Duomenys apie sveikatą, dantų būklę, gydymo
eigą
Bet kokie kiti duomenys, kurie yra renkami
remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie aiškiai
įvardinami tuo metu, kada iš Jūsų prašoma
sutikimo
Atsiliepimai, nuomonės, komentarai,
vertinimai, informacija, pateikta Jūsų Klinikai
teikiamuose dokumentuose ir kiti duomenys,
kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su
Jumis sudarytą sutartį

 

KAIP KLINIKA NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Klinika renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams Jūsų ortodontinio gydymo ir kitaisteisėtais veiklos vykdymo tikslais. Klinika bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Klinika renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.
Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Klinika gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

Tikslai Duomenų tvarkymo veiksmai
Sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat
veiksmai, būtini atlikti iki sudarant sutartį
Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų
sutikrinimas, medicinos priemonių užsakymų
vykdymas, paslaugų pranešimai, įsiskolinimų
valdymas
Asmenų identifikavimas ir registracija
odontologinio, ortodontinio gydymo
paslaugoms teikti
Tapatybės nustatymas
Klinikos pacientų odontologinis, ortodontinis
gydymas
Sveikatos, dantų būklės prieš ir po gydymo
įrašai, nuotraukų darymas
Teisinių prievolių vykdymas Asmens duomenų atskleidimas valdžios ar
priežiūros institucijoms, vykdant teisės aktų
įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas
sutartis, pareigų saugoti įrašus ir teikti
pranešimus vykdymas, teisinės procedūros,

 

savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais skundais ar pretenzijomis

Jeigu Klinika prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Klinika negalės užtikrinti paslaugų teikimo, svetainės veikimo.


KOKIU TEISINIU PAGRINDU KLINIKA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Klinika gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Klinika remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų
 • tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Klinikos teisėtus interesus;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.


TIESIOGINĖ RINKODARA

Klinika Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudoja.
 

KAM KLINIKA TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Klinika neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Klinika gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims: 

Trečiosioms šalims, padedančioms Klinikai teikti paslaugas: Klinika turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Klinikos veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas Klinikai, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz. dantų technikams ir kita. Klinika imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Klinikos pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Klinikos teises, Klinika gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Klinikos veiklą.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: Klinika taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdama sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai klinikai, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks Klinikos verslo ar turto perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra). Klinika užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas ir duomenų subjekto teisę būti informuojamam apie atitinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenų perdavimu.

Įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Klinika turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

 

KIEK LAIKO KLINIKA SAUGO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis Klinika saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Klinika naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį. Kriterijai, kuriuos Klinika naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Klinika galėtų teikti Jums ortodontinio gydymo paslaugas?
 • Ar Klinika yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums galibūti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

KAIP KLINIKA UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Klinika imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Klinikos paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 

KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Klinikai pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.
 

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

Klinika siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis. Jūs visuomet galite susisiekti su Klinika, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises:

 • Teisę būti informuotam apie Klinikos atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Klinika dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Klinikos tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Klinika tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Klinikos tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Klinikos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Klinikos interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Klinika įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Klinika gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. 

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Klinika gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

SKUNDAI

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume, esant bet kokiam nusiskundimui, visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

AR KLINIKA RENKA DUOMENIS IŠ VAIKŲ

Klinika tvarko nepilnamečių iki 14 metų skyriuje Kokius jūsų asmens duomenis klinika tvarko“ nurodytus asmens duomenis tik tais atvejais, jeigu sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko vienas iš tėvų, globėjų ar tėvų pareigų turėtojas, ir tokiu mastu, kokiu duotas toks sutikimas ar leidimas.

Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 14 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudojasi Klinikos, teikiant ortodontinio gydymo paslaugas, suteiktomis priemonėmis.